RODO

Jest nam niezmiernie miło, że nam zaufaliście i udostępniliście swoje dane osobowe. Pragniemy zapewnić, że podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (zwane dalej łącznie „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową: www.pcc.ailleron.com oraz którąkolwiek z jej subdomen lub podstron (dalej łącznie „ Serwisu”) lub kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy lub korzystając z danych kontaktowych do naszego konsultanta dostępnych w Serwisie.

1. Administrator Danych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraków, 43B Jana Pawła II, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS numer 0000385276 (dalej: “Ailleron”).

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności w następujących celach:

 • w celu odpowiedzi na Twoje prośby o kontakt przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe konsultanta – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,
 • w celu analizy korzystania z Serwisu, a także poprawy jego funkcjonowania i bezpieczeństwa – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,
 • w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracyjnymi oraz poza nimi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli łączy nas z Tobą relacja biznesowa, a jeśli dopiero ją nawiążemy – na podstawie Twojej zgody,
 • w celu wysyłania newsletterów – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli łączy nas z Tobą relacja biznesowa lub dopiero zamierzamy ją nawiązać – na podstawie Twojej zgody,
 • w celu archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych – w związku z ciążącym na nas jako administratorze danych obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w celach kontaktowych i marketingowych – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy zdecydujesz się skontaktować z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie lub korzystając z naszych adresów e-mail, numerów telefonów, będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz lub są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe dane, a także adres IP przy korzystaniu z formularza kontaktowego w naszym Serwisie), lub które zdecydujesz się nam przekazać. Przetwarzamy te dane ze względu na to, że są one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ailleron oraz w przypadkach, gdy potrzebna jest Twoja zgoda – na podstawie Twojej zgody, tj.:

 • w celu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszego kontaktu z Tobą,
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług,
 • w celu archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych w związku z ciążącym na nas jako administratorze danych obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych).

W przypadku zapisania się do naszego newslettera będziemy przetwarzać: adres e-mail, imię i nazwisko, datę i godzinę zapisania się do naszego newslettera.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszego Serwisu – zakres przetwarzania

Jeśli korzystasz z Serwisu, zapisujemy takie dane jak: adres IP, typ i wersja urządzenia oraz przeglądarki, z której korzystasz, region, ustawienia Serwisu, wybory dokonane w zakresie plików cookies, sposób korzystania z Serwisu. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. Jednak w sytuacji, gdy będziemy mogli je z Tobą powiązać, co może mieć miejsce, gdy będziemy dysponować dodatkowymi danymi z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi . Przetwarzamy te dane:

 • z uwagi na to, że są one niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, to jest w szczególności:
  • dostosowania sposobu wyświetlania Serwisu i jego personalizacji,
  • analizowania zachowania Serwisu w celu poprawy jego funkcjonowania i ochrony przed nadużyciami,
 • na podstawie Twojej zgody – jeśli dane te są wykorzystywane do celów marketingowych i nie mamy istniejącej relacji biznesowej, lub gdy są zbierane w celu udostępnienia ich podmiotom trzecim.

Nasz zewnętrzny usługodawca (Hubspot) będzie mógł przypisać dane zebrane za pomocą plików cookie (wyświetlenia Witryny) do Twoich danych kontaktowych (adres e-mail), jeśli klikniesz link w śledzonej marketingowej wiadomości e-mail, która przekieruje Cię do naszej Witryny. W e-mailach marketingowych HubSpot tylko raz powiąże plik cookie z istniejącym kontaktem. Każde kolejne kliknięcie łączy w wiadomości e-mail, na przykład w przesłanej wiadomości e-mail, spowoduje przypisanie tymczasowej tożsamości do pliku cookie. Następnie musisz przesłać formularz lub wprowadzić swoje dane w inny sposób, aby HubSpot mógł Cię zidentyfikować i powiązać plik cookie z Twoimi danymi. Więcej informacji o działaniu plików cookies lub innych mechanizmów Hubspot znajdziesz tutaj: https://knowledge.hubspot.com/account/how-does-hubspot-track-visitors.

5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • kontaktowania się z Tobą – od dnia ich zebrania i tak długo, jak długo prowadzimy rozmowę w sprawie, w której się kontaktowałeś,
 • w celach marketingowych – przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. przez czas trwania łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam wyrażona, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wyrażona zgoda,
 • w celu przesyłania newslettera – od dnia wyrażenia zgody do dnia wycofania zgody,
 • w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres nieprzekraczający terminu przedawnienia roszczeń,
 • w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do wykazania, że obowiązki te zostały wykonane przez Ailleron,
 • w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu – przez czas, przez jaki te dane są niezbędne do realizacji tego celu,
 • ale nie dłużej niż do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,,
 • w celach archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji w Ailleron.

 6. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności przy wyborze podmiotów, którym będziemy przekazywać Twoje dane i w przypadku tak wybranych podmiotów będziemy wymagać, aby chroniły Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

 • podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usługi informatyczne, rekrutacyjne, komunikacja elektroniczna, hosting),
 • podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności gdy świadczą sobie wzajemnie usługi lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
 • odbiorcom, którym ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub nakaz sądu lub innego organu,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie im danych lub gdy przekazanie danych jest niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób albo dla dobra wspólnego.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym USA, z którymi współpracujemy. Ilekroć Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do krajów, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zapewnimy, że odbywa się to w oparciu o ważną podstawę prawną i przy użyciu gwarancje wymagane prawem.

8. Linki do innych stron internetowych

Witryna zawiera również łącza do innych witryn należących do Ailleron. Podczas odwiedzania tych stron obowiązują zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych podane na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku każdego z poniższych praw możesz się z nami skontaktować w szczególności korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych mamy prawo zażądać opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody. Każdorazowo, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby Twoje dane osobowe były prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności zmiany tych danych prosimy o informację.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przeniesienia danych do innego administratora danych, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda dane.
 • Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednak bezwzględne – mogą zaistnieć sytuacje, w których nadal jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa masz prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (małe pliki tekstowe obsługiwane przez Serwis i zapisywane na Twoim urządzeniu) oraz inne podobne technologie (narzędzia firmy Google Inc.: Google reCAPTCHA v3, Google Analytics, Google Tag Manager, Youtube player, narzędzia firmy AutopilotHQ Inc. , a także narzędzia Snazzymaps i Hubspot). Podmiotem korzystającym z tych narzędzi jest administrator Serwisu, tj. Ailleron.

Serwis wykorzystuje narzędzia wskazane powyżej w różnych celach, w tym:

 • dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania oraz preferencji użytkowników i wybranych przez nich ustawień,
 • monitorowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu i ulepszania jego funkcjonowania,
 • personalizacji oferowanych treści marketingowych,
 • w celu kierowania lepiej dopasowanych treści marketingowych wyświetlanych użytkownikom za pośrednictwem innych serwisów internetowych.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

 • analityczne pliki cookies, które badają zachowanie użytkowników w ramach Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację, m.in. w zakresie wybranego języka lub wybranych przez Ciebie opcji plików cookies.;
 • cookies podmiotów zewnętrznych – na wykorzystywanych urządzeniach mogą być przechowywane również pliki cookies pochodzące od innych podmiotów, w tym marketingowe, służące do dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji. Nasi partnerzy – Google, Snazzymaps, Hubspot i AutopilotHQ wykorzystują pliki cookies w celach reklamowych i remarketingowych. Mogą wykorzystywać pliki cookies, aby wyświetlać użytkownikom określone treści, w tym reklamy dostosowane do ich preferencji.

Pliki cookie i inne narzędzia, z których korzystamy, nie służą do przetwarzania ani przechowywania danych osobowych i nie mają na celu bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają również ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Wyjątkowe sytuacje, w których dane zbierane za pomocą plików cookies mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, a także Twoje prawa z tym związane zostały szczegółowo opisane w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych oraz plików cookies podmiotów trzecich. Nawet jeśli już się zgodziłeś, nadal możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobu zarządzania plikami cookies poniżej zamieszczamy linki do niektórych stron dedykowanych poszczególnym przeglądarkom.

Użytkownicy mogą również ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, aby każdorazowo akceptować pliki cookies. Następnie przeglądarka każdorazowo zapyta użytkownika o zgodę na udzielenie dostępu przed udzieleniem dostępu do pliku cookie. Daje to użytkownikowi kontrolę nad tym, co jest przechowywane na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwość poruszania się po Serwisie i innych stronach internetowych.

Ponadto każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania kierowanych do niego reklam w następujący sposób:

 • za pomocą narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/chioces), co pozwoli Ci zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych firm członkowskich NAI,
 • za pośrednictwem Digital Advertising Alliance – strona DDA  (www.aboutads.info/chioces). Przestrzegamy zasad samoregulacji dotyczących internetowej reklamy behawioralnej opracowanych przez tę organizację,
 • za pośrednictwem witryny European Interactive Advertising Digital Alliance (www.youronlinechioces.com). Postępujemy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi reklam internetowych opracowanymi przez tę organizację.

Korzystając z opcji rezygnacji za pomocą narzędzi opisanych powyżej pamiętaj, że:

 • nadal możemy gromadzić pewne dane o Twojej aktywności online w celach innych niż marketingowe,
 • opcje rezygnacji innych firm reklamowych mogą działać inaczej niż nasze opcje rezygnacji,
 • każdorazowo możesz zrezygnować ze śledzenia Twojej aktywności w celach reklamowych, korzystając z opcji „Nie śledź”. W takich przypadkach odpowiadamy na sygnały „DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeśli podczas wizyty użytkownika na stronie jednego z naszych reklamodawców zostanie odebrany sygnał „DNT”, nie będziemy łączyć zebranych danych z identyfikatorem przeglądarki użytkownika podczas tej wizyty, więc nowe dane zebrane o użytkowniku nie mogą być przez nas wykorzystane do w celu ukierunkowanej reklamy, ale nadal można wykorzystać zebrane wcześniej dane użytkownika,
 • w każdym czasie istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcji dostępnych w naszym Serwisie.

Masz możliwość wyłączenia przesyłania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych za pomocą Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie przeglądarki zgodnie z instrukcją pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.